วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

ฝึกทำแบบทดสอบ ม 4 ภาคเรียนที่ 1
ฝึำทำแบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 1 ม. 2

ฝีกทำแบบทดสอบ ม 3 ภาคเรียนที่ 1

ฝึกทำแบบทดสอบ ก่อนปลายภาคเรียนที่ 1 ม 1

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

แบบฝึกหัด ตัวอย่างแบบทดสอบ ก่อนสอบกลางภาค ของปีที่ผ่านๆมา ม 1

ตัวอย่างแบบทดสอบ ก่อนกลางภาคเรียน ม 5

ตัวอย่างแบบทดสอบ ก่อนกลางภาคเรียน ม.4


ตัวอย่างแบบทดสอบ ก่อนสอบกลางภาคเรียน ที่ 1 ม3

ตัวอย่างแบบทดสอบก่อนกลางภาคเรียนที่ 1 ม 2