วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

แบบฝึกหัด ตัวอย่างแบบทดสอบ ก่อนสอบกลางภาค ของปีที่ผ่านๆมา ม 1

ตัวอย่างแบบทดสอบ ก่อนกลางภาคเรียน ม 5

ตัวอย่างแบบทดสอบ ก่อนกลางภาคเรียน ม.4


ตัวอย่างแบบทดสอบ ก่อนสอบกลางภาคเรียน ที่ 1 ม3

ตัวอย่างแบบทดสอบก่อนกลางภาคเรียนที่ 1 ม 2